PINDAPILS

 

Artikel 1. Definities:

Verkoper: Pindapils V.O.F. te Zwaag. 
Koper: De wederpartij van verkoper, ook afnemer of opdrachtgever genoemd. 
Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen verkoper en koper. 
Partijen: Verkoper en koper tezamen.

 

Artikel 2. Algemeen: 

 1. De bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper, een en ander voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken. 
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-)voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, prevaleren de bepalingen van de algemene voorwaarden van verkoper boven die van de koper ( bij eventueel met elkaar strijdige bepalingen). 
 3. Indien en voor zover één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel door de rechter vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht worden genomen. 

 

 

Artikel 3. Aanbiedingen:  

 1. Alle aanbiedingen van verkoper, in welke vorm ook, zijn vrijblijvende, tenzij in het aanbod een uiterste termijn van aanvaarding is genoemd. 
 2. Als een aanbieding c.q. offerte van de verkoper door koper wordt geaccepteerd, is er eerst sprake van een overeenkomst als een door verkoper opgestelde orderbevestiging door beide partijen is ondertekend. Mondelinge toezeggingen door buitendienstmedewerkers van verkoper binden verkoper eerst na schriftelijke bevestiging aan koper. 
 3. Aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen. 
 4. De prijzen in de aanbiedingen gelden voor levering vanaf fabriek of magazijn, inclusief verpakkingskosten en exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege, verzendkosten of vrachtkosten, zulks tenzij anders is overeengekomen. 
 5. Verkoper behoudt zich het recht voor prijsstijgingen door te berekenen, indien en voor zover zich tussen de datum van ondertekening van de orderbevestiging en de datum van levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal. 
 6. Bij vervolgovereenkomsten tussen partijen gelden steeds deze algemene voorwaarden, ook al zijn deze eventueel niet uitdrukkelijk van toepassing verklaart. 
 7. In brochures en prijslijsten genoemde prijzen zijn indicatieprijzen, waaraan verkoper niet gebonden is. Verkoper is derhalve niet gehouden tegen de daar genoemde prijzen te leveren. 
 8. Overigens behoudt verkoper zich het recht voor om een bestelling door koper zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel de bestelling slechts onder rembours te leveren. 

 

Artikel 4. Levering en overgang van risico: 

 1. Levering geschiedt vanaf fabriek of magazijn van verkoper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 2. Indien de gekochte zaken door verkoper worden bezorgd, zal verkoper de vrachtkosten doorberekenen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 3. Als verkoper een termijn voor levering heeft aangegeven is deze indicatief, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 4. Verkoper is gerechtigd statiegeld in rekening te brengen voor emballage en/of pallets. Dit statiegeld zal worden gecrediteerd na terug levering door koper. 
 5. In bruikleen gegeven palletboxen, containers of soortgelijke transportverpakkingen blijven eigendom van verkoper en deze dienen binnen een redelijke termijn en in goede staat aan verkoper te worden geretourneerd. 
 6. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment dat deze goederen feitelijk of juridisch zijn geleverd en daarmede aldus in de macht van de koper worden gebracht. 
 7. Als de verkoper zorg draagt voor transport geschiedt dat geheel voor risico van koper. 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud: 

 1. Geleverde zaken blijven tot op het moment van volledige betaling van de overeengekomen koopprijs het eigendom van verkoper. 
 2. In geval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, aanvraag surseance van betaling of faillissement van de koper zal verkoper het recht hebben om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een order of een gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden, te annuleren en de mogelijk geleverde maar nog niet (geheel) betaalde zaken terug te vorderen. 

 

Artikel 6. Garantie: 

 

 1. De door verkoper geleverde zaken dienen te voldoen aan de eisen en specificaties, die eventueel door de Nederlandse wetgever zijn gesteld. 
 2. De garantie is beperkt tot productiefouten en omvat dan ook geen schade ten gevolge van oneigenlijk of ondeskundig gebruik door de koper of door derden. 
 3. De garantie vervalt bij doorverkoop (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen). 
 4. Zolang koper nalatig is of blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, kan hij geen beroep doen op enige garantiebepaling. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid: 

 1. Indien door verkoper gebrekkige zaken worden geleverd is zijn aansprakelijkheid jegens koper beperkt tot dat wat in deze voorwaarden onder garantie is geregeld. 
 2. Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de w.a.-assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten. 

 

 

Artikel 8. Reclame en herroepingsrecht: 

 1. Koper is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 2. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst, met uitdrukkelijke instemming van en onder voorwaarden van verkoper, met opgave van redenen te ontbinden gedurende 1 (één) week. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 3. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

 1. Er kunnen drie redenen zijn de producten die zijn geleverd retour te melden:
 • Verkoper heeft het verkeerde product geleverd
 • Er is sprake van een kwaliteitsklacht
 • Koper heeft een verkeerd product besteld.
 1. Gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

 1. Retouren dienen uiterlijk binnen één week na levering te worden gemeld onder opgaaf van reden retourmelding (1, 2 of 3). Voor retouren onder 1. en 2. regelt verkoper dat de producten worden opgehaald of dat deze in overleg worden behouden, al dan niet met een kortingsregeling indien overeengekomen. Voor retouren onder 3. is koper verantwoordelijk voor het laten ophalen of retourneren van het verkeerd bestelde product. Eventueel kan verkoper dit voor koper organiseren tegen een vergoeding in de transport- en administratiekosten.
 2. Reclamaties over hoeveelheden of aantallen dienen terstond na aflevering doch uiterlijk binnen 2 werkdagen te worden gereclameerd. Behoudens tegenbewijs gelden de voor leverancier op de vrachtbrieven of andere afleveringsdocumenten opgegeven hoeveelheden als de juiste. 
 3. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

 

Artikel 9. Betaling: 

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van de door verkoper aan koper gezonden factuur te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden op een door de verkoper aangegeven rekening. Bezwaren tegen de ontvangen factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan koper aanneemt, dat koper de factuur heeft geaccepteerd. Overigens schort een bezwaar tegen een factuur de betaling niet op. 
 2. Als koper in gebreke blijft tijdig te betalen, is hij van rechtswege – dus zonder dat een ingebrekestelling is vereist- in gebreke. Verkoper is gerechtigd een vertragingsrente van 2% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Als koper in gebreke blijft tijdig te betalen komen alle in redelijkheid gemaakte incassokosten voor rekening van koper, waarbij de incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding: 

 1. Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als koper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen. 
 2. Verder is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of wanneer nakoming in redelijkheid niet langer kan worden gevergd. 

 

Artikel 11. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming): 

 

 1. Verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting als hij daardoor gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, grove opzet of nalatigheid die volgens de wet of de redelijkheid voor zijn rekening dient te komen. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van verkoper wordt daaronder begrepen. 
 3. Partijen kunnen gedurende de periode die de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij gehouden is enige vergoeding aan de andere partij te betalen. 

 

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht: 

 

 1. De rechter van het arrondissement van verkoper (Rechtbank Noord-Holland) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter ( rechter van de woonplaats van koper). 
 2. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting, zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation, overeenkomen. 

 

Artikel 13. Wijziging voorwaarden:

 

 1. De verkoper behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de leverancier. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

 

Dit is de meest recente versie van de Pindapils Algemene voorwaarden.

Deze is voor het laatst gewijzigd op 07-11-2023.

 

 

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen B2B
Or sign up here
Wachtwoord vergeten?
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta